logo

Razem znajdziemy rozwiązanie Twojego problemu

O mnie

Zdjęcie Witam,
Nazywam się Natalia Weber i jestem założycielką Kancelarii Adwokackiej, która ma swoją siedzibę w Katowicach. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach. Od kilku lat zajmuję się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz pomiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w renomowanych kancelariach adwokackich w Katowicach. Jeszcze w czasie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach współpracowałam ze Studencką Poradnią Prawną, co pozwoliło mi na zrozumienie jak ważna jest dobra relacja z Klientem, poświęcenie jego problemom należytej uwagi i podejście do sprawy z zaangażowaniem.

Specjalizuję się w prawie karnym, spadkowym i rodzinnym. Prowadziłam także obsługę prawną podmiotów gospodarczych m.in. w zakresie rejestracji spółek, windykacji wierzytelności, czy opiniowania skomplikowanych zagadnień prawnych. Reprezentowałam interesy przedsiębiorców w postępowaniach gospodarczych i podatkowych.

Nieobce są mi również sprawy klientów indywidualnych, których wielokrotnie reprezentowałam w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego oraz ubezpieczeń społecznych przed Sądami, Policją, Prokuraturą, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi organami administracji publicznej.

W swojej działalności kieruję się dobrem Klienta, prowadząc sprawy z należytą starannością, pamiętając jednocześnie, iż za każdą sprawą kryje się człowiek i ważny dla niego problem prawny. Cenię sobie zaufanie jakim obdarzają mnie Klienci powierzający mi swoje sprawy, dlatego podejmuję wszelkie starania, aby sprostać ich oczekiwaniom.

Istotne znaczenie mają dla mnie walory etyczne wykonywanego zawodu, dlatego w codziennej pracy stosuję zasady etyki adwokackiej i godności zawodu.

Serdecznie zapraszam do kontaktu i współpracy.

Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi z zakresu:
- reprezentacji stron w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym,
- sporządzania odwołań, skarg i skarg kasacyjnych,
- doradztwa w sprawach administracyjnych.
W zakresie działalności Kancelarii znajdują się m.in.:
- sprawy spadkowe (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku spadkowego, zrzeczenie się dziedziczenia, zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu),
- sprawy odszkodowawcze (m.in. o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu: wypadku przy pracy, doznanego uszczerbku na zdrowiu, śmierci osoby najbliższej, błędu lekarskiego, wypadku komunikacyjnego),
- sprawy o zapłatę,
- sprawy dotyczące nieruchomości (m.in. zniesienie współwłasności, zasiedzenie, naruszenie własności i posiadania, zwrot nakładów, eksmisję, najem, dzierżawę),
- sprawy z zakresu prawa budowlanego (kary umowne, odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, potrącenia),
- ustanowienie służebności, zastawu, hipoteki,
Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa gospodarczego, obejmujące w szczególności:
- stałą obsługę prawną wykonywanej działalności gospodarczej,
- reprezentację podmiotów prawa gospodarczego przed Krajowym Rejestrem Sądowym oraz sądami gospodarczymi,
- rejestrowanie i zakładanie spółek prawa handlowego,
- sporządzanie i opiniowanie dokumentów korporacyjnych m.in. umów spółek, uchwał, regulaminów, umów handlowych,
- windykację wierzytelności,
- sprawy o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały,
- uczestnictwo w negocjacjach handlowych.
Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa karnego, obejmujące w szczególności:
- obronę podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania,
- obronę oskarżonego w sprawach karnych i karno-skarbowych we wszystkich instancjach,
- obronę obwinionego w sprawach o wykroczenia,
- reprezentację pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym,
- reprezentację oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach,
- reprezentację skazanego w postępowaniu wykonawczym w przedmiocie udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia, przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, odroczenia wykonania kary
Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzone przez Kancelarię obejmują w szczególności:
- zastępstwo procesowe stron w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (pracowników, pracodawców, ubezpieczonych),
- przygotowanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (m.in. sprawy o ustalenie prawa do emerytury, wysokość emerytury, podleganie ubezpieczeniu),
- sprawy o ustalenie stosunku pracy, przywrócenie do pracy i odszkodowanie,
- sprawy dotyczące dyskryminacji i mobbingu,
- sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów oraz innych aktów wewnętrznych.
Sprawy rodzinne i opiekuńcze prowadzone przez Kancelarię obejmują w szczególności:
- sprawy o rozwód i separację,
- sprawy o unieważnienie małżeństwa,
- sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
- sprawy o alimenty – ustalenie obowiązku oraz zmianę wysokości,
- sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka (zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka, unieważnienie uznania dziecka),
- sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
- sprawy o podział majątku,
- sprawy o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe,
- sprawy o ustanowienie opieki lub kurateli,
- sprawy dotyczące zarządu majątkiem dziecka.
W ramach prawa spółdzielczego kancelaria świadczy usługi z zakresu:
  • bieżącej obsługi prawnej spółdzielni mieszkaniowych (doradztwo prawne na rzecz organów spółdzielni, uczestnictwo w posiedzeniach organów, opiniowanie umów, tworzenie wewnętrznych aktów, reprezentacja spółdzielni przed sądami oraz organami administracyjnymi i egzekucyjnymi),
  • zaskarżania uchwał organów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych,
  • doradztwa i prowadzenia spraw klientów indywidualnych dotyczących m.in.przekształcenia praw do lokalu, wykluczenia lub wykreślenia ze spółdzielni, spraw spadkowych, spraw o eksmisję,
  • obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości oraz podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, w zakresie bieżącej działalności tych podmiotów.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, kancelaria świadczy usługi z zakresu szkoleń prawnych dla spółek prawa handlowego, przedsiębiorców i innych instytucji.
Tematyka szkoleń jest w znacznym stopniu zgodna z zakresem usług świadczonych przez kancelarię, jednakże istnieje możliwość dostosowana jej do potrzeb i wymagań konkretnego Klienta.
Szkolenia prowadzone są profesjonalnie, przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie, w dogodnym dla Klienta terminie.

Wynagrodzenie

Każda sprawa różni się nie tylko rodzajem, ale także stopniem skomplikowania, przewidywanym czasem trwania i nakładem pracy jakiego wymaga. Z tego względu wysokość wynagrodzenia ustalana jest z Klientem na początku współpracy, po przedstawieniu przez niego stanu faktycznego sprawy i poinformowaniu go o przewidywanych kosztach procesowych, tak aby posiadał pełny obraz sytuacji i miał możliwość podjęcia świadomej decyzji o ewentualnym zleceniu Kancelarii prowadzenia sprawy.

Kancelaria świadczy także usługi polegające m.in. na sporządzaniu pojedynczych pism procesowych, umów, czy opinii prawnych. Wówczas honorarium ustalane z Klientem uzależnione jest od rodzaju pisma, nakładu pracy i terminu w jakim usługa ma zostać wykonana.

Wynagrodzenie pobierane jest z góry, natomiast w przypadku zlecenia prowadzenia całości sprawy Kancelarii, koszt udzielonej porady prawnej zaliczany jest na poczet umówionego wynagrodzenia.

W indywidualnych przypadkach możliwe jest rozłożenie wynagrodzenia na raty, po uprzednim uzgodnieniu z Klientem wysokości oraz ilości rat.

Zasady współpracy z podmiotami gospodarczymi mogą być określane na następujących zasady rozliczeń:

  1. wynagrodzenie ryczałtowe - polegające na ustaleniu z Klientem stałej stawki wynagrodzenia miesięcznego, za określony zakres usług,
  2. wynagrodzenie godzinowe – polegające na ustaleniu stawki za każdą godzinę pracy. Klient otrzymuje miesięczne zestawienie godzin poświęconych na realizację powierzonych spraw,
  3. wynagrodzenie mieszane – polegające na ustaleniu z Klientem stałej kwoty wynagrodzenia za określony zakres usług w miesiącu, po których przekroczeniu, naliczona zostanie stawka godzinowa,
  4. wynagrodzenie kwotowe – jest to z góry określona kwota za prowadzenie sprawy,
  5. „Success fee” – wynagrodzenie uzależnione jest od wyniku sprawy. W tym przypadku Klient na początku uiszcza niższe wynagrodzenie określone kwotowo, natomiast po wygraniu sprawy Klient dodatkowo uiszcza premię, która stanowi z góry określony, uzgodniony z Klientem, procent od wartości przedmiotu sporu.